خانه / فوریت های پزشکی / عملیات / تریاژ —— Triage

تریاژ —— Triage

تریاژ – در پرستاری یعنی دسته بندی و کلاسه کردن بیماران پذیرش شونده به گروه‌های مختلف- این گروه‌بندی با تشخیص بیماری متفاوت است

تریاژ: روش کلی برای انتخاب بیماران وتقسیم بندی آنها براساس فوریت نیاز به درمان می باشد.

 

ارزیابی اولیه یک بیمار در شرایط عادی عبارت است از :

– برداشت کلی از وضعیت بیمار

– ارزیابی سطح هوشیاری

– ارزیابی راه هوایی

– ارزیابی گردش خون

در سوانح و حوادث بزرگ که تعداد مجروح بسیار زیاد است نظیر زلزله از تریاژ به جای ارزیابی اولیه بیماران استفاده می نماییم.

موثرترین تریاژ روشی است که برای کارکنان آسان باشد  نیاز به دسته بندی وارزیابی با معیارهای پیچیده نداشته باشد و بااین حال پیش آگهی بیماران رادرحدمطلوبی تعیین نماید

تریاژ انواع تریاژ -براساس سطح خدمات-:

ابتدایی

اولیه

ثانویه

 

تریاژ ابـتدایی

قبل از رسیدن پرسنل باتجربه و کارآزموده بصورت ابتدایی توسط افراد محلی وباسرپرستی یک نفراز کارکنان بهداشتی-درمانی مانند بهورز .

اهمیت: بیماران دارای آسیب کمتر درساعات اولیه حادثه که منابع درمانی محدودیت شدیدی دارند  موجب افزایش بار کاری مراکزدرمانی نشوند وازطرف دیگر بیماران بدحال به سرعت به خدمات درمانی دست یابند.

لازمه وجود چنین تریاژی آموزش به پرسنل بهداشتی درمانی درسطوح پایینتری مثل خانه بهداشت یامراکز بهداشت ودرمان است ونیز توجیه و آموزش مردم که بهتراست با پشتیبانی شوراهای اسلامی شهریاروستا صورت گیرد .

اهالی منطقه اصول اولیه دسته بندی آسیب دیدگان را براساس نیازبه درمان وبااستفاده از رنگ های درنظر گرفته شده بدانندو با جمع آوری آسیب دیدگان دریک محل مشخص امکان انتقال سریعتر آنها فراهم آورند.

روش تریاژ ابتدایی بر اساس ارزیابی ودسته بندی آسیب دیدگان برحسب وخامت حال عمومی است .

باید رسیدگی به تدفین متوفیان ونیز درمان افراد درحال مرگ تارسیدگی وانتقال سایر آسیب دیدگان به تاخیر بیفتد .

ابتدا باید آسیب دیدگانی منتقل شوندکه حال وخیم تری دارند ولی درحال مرگ نیستند.

سپس آسیب دیدگانی منتقل شوندکه نمی توانند بدون کمک راه بروند.

رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگانی که می توانند راه بروند درمرحله بعدی اولویت قراردارد.

برای سهولت درانتقال ورسیدگی به آسیب دیدگان  باید هرگروه جداگانه ولی نزدیک به هم ونزدیک به جاده نگهداری شوند به نحوی که افرادبااولویت بالاتر به جاده نزدیک ترباشند.

 

نیروی انسانی جهت تریاژ ابتدایی

کارکنان مراکز بهداشتی – درمانی

بهورزان

گروهای مردم

 

تریاژ اولیه

درصورت حضور پرسنل بهداشتی – درمانی درمنطقه میتوان از روشSTART استفاده کرد.

 

تریاژ
تریاژ

احتیاجات روش START:

 

نیروی انسانی: پرسنل اورژانس امدادگران هلال احمر گروه سیار امداد پزشکی

تجهیزات: کارت تریاژ اولیه ماژیک ضدآب  لوازم ساده درمان – باند گاز  تورنیکه وغیره –

درمان همراه: بازکردن راه های هوایی مسدود به علت وجودجسم خارجی یا وضعیت نامناسب قرارگیری فرد آسیب دیده  کنترل خونریزی های شدید وفعال خارجی توسط پانسمان فشاری وتورنیکه

آموزش: اصول وفلسفه تریاژ  روش تریاژ START  اقدامات احیای مقدماتی  آشنایی با کارت های تریاژ وروش ثبت اطلاعات درآنها  مانور عملیاتی وکارگروهی

چارت سازمانی

تریاژ
تریاژ

 

در تریـاژ ثانـویه

 

ارزیابی دقیق تر وتوزیع مناسب خدمات درمانی توسط پرسنل کارآزموده درجایی که امکانات احیای پیشرفته وجوددارد .

درمواردی که تعداد آسیب دیدگان زیاد بوده وامکان انتقال تمام آنها به مراکز درمانی یا بیمارستان وجودندارد وهنوز درمانگاه صحرایی نیز درمحل احداث نشده است  شاید گروهی از آسیب دیدگان تامدت زیادی درهمان محل باقی بمانند. دراین موارد از سیستم تریاژ SAVE -secondary assessment of victim endpoint- استفاده می شود.

روش SAVE براساس تشخیص بیمارانی است که بیشترین استفاده رااز مراقبت های موجود میبرند.

 

دسته بندی بیماران براساس تریاژ به روش SAVE

 

آسیب دیدگانی که درمحل نمی توان اقدامی جهت زنده ماندن ودرمان آنها انجام داد اگر به بیمارستان برسند حتما نجات خواهندیافت-قرمز-

آسیب دیدگانی که بیشترین فایده را از مداخلات درمانی موجود می برند-زرد-

آسیب دیدگانی که حتی بدون مداخله درمانی هم زنده می مانند-سبز-

آسیب دیدگانی که نه تنهادر محل نمی توان اقدامی جهت درمان و زنده ماندن آنها انجام داد بلکه اگر به بیمارستان برسند هم قادر به ادامه حیات نخواهند بود-آبی-

متوفیان -سیاه-

دراین روش مثلا اگر سه بیمارنیازمندبه چست تیوب باشند که ۲ نفر هرکدام به یک عدد ویک نفر به دوعدد لوله نیازمندباشند حکم این است که دونفر استفاده بیشتری از منابع موجودمی برند حتی اگر به نفر سوم نرسد

 

امکانات برای تریاژ ثانویه

نیروی انسانی:گروه های امداد پزشکی

تجهیزات: کارت تریاژثانویه  ماژیک ضد آب  امکانات احیای پیشرفته

درمان همراه: احیای پیشرفته

آموزش: اصول وفلسفه تریاژ  روش های تریاژ SAVE, START  اقدامات احیای پیشرفته  آشنایی باکارت های تریاژ وروش ثبت اطلاعات برآنها  روش امتیازبندی براساس

revised trauma score

Glasgow coma score

افزایش سرعت ودقت درقضاوت بالینی  مانور عملیاتی وکارگروهی

 

گروه فوری -قرمز-

بیماران اورژانسی که ضایعات مخاطره آمیزداشته وبدون اقدام درمانی سریع درکمتراز ۱تا۲ ساعت آینده جان خودراازدست داده یادچارمشکلات شدید می شوند.

خونریزی خارجی شدیدوقابل کنترل

مشکلات تنفسی قابل اصلاح

جراحات شدید ناشی ازآوار

قطع شدگی عضوبطور ناقص

پارگی های شدید همراه شکستگی باز

سوختگی شدید صورت وراه های هوایی

سوختگی های درجه ۲ و۳ باوسعت ۴۰درصد

عدم هشیاری بدون علت مشخص

نشانه های انفارکت میوکارد

تشنج پایدار

علایم دال بر زایمان قریب الوقوع یازودرس

مسمومیت شدید

مراحل اولیه تامتوسط شوک

 

گروه تاخیری -زرد-

 

بیمارانی که جراحات شدید داشته ونیاز به مداخله درمانی وبستری دارند اما بدون درمان هم بیش از یک ساعت دوام خواهند آورد. به عبارت دیگر بین ۱تا۱۲ ساعت آینده باید خدمات درمانی مناسب به این بیماران ارائه شود

شکستگی های ساده استخوان های بزرگ

پارگی های متوسط بدون خونریزی

صدمات چشمی

آسیب دیدگی های غیربحرانی سیستم عصبی مرکزی بدون کوما

زخم های نافذ وسوراخ کننده شکم بدون شوک

دیابت بدون اختلال هشیاری

دیسترس تنفسی غیرحاد

مشکل طبی غیرسرپایی

 

گروه سرپایی -سبز-

افرادی که ضایعات خفیفی دارند که نه جانشان به خطر خواهدافتاد ونه دچارعوارض دائمی ناشی از آسیب می شوند ونیاز به درمان اورژانس ندارند.

آسیب دیدگی های خفیف بافت نرم

شکستگی های کوچک وبسته

سوختگی های خفیف غیراز راه هوایی

اختلالا عصبی روانی

اختلالا زنان وزایمان

شکایات طبی معمول

آسیب دیدگانی که نیاز به اقدام خاصی ندارند

بیمارانی که می توانند راه بروند و خود را از صحنه حادثه دور کنند و یا با پای خود به درمانگاه مراجعه نمایند جزو اولویت آخر انتقال محسوب می شوند و با رنگ سبز مشخص می گردند

 

گروه انتظاری -آبی-

 

این گروه بالاترین اولویت را دردستیابی به خدمات درمانی فوق تخصصی دارند امااگر امکانات کافی نباشد-اعم از ارایه خدمات یاامکان  انتقال- درکمتراز یکساعت خواهندمردو پیش بینی می شودحتی در صورت رسیدن به بیمارستان نیز اقدامات برای زنده ماندن آنها موثر نخواهد بود.

بنابراین این گروه درانتظارخواهندماند تابعداز اقدامات لازم برای گروه قرمز واتمام تریاژ  اگر امکانات فراهم شود  مانند گروه قرمز باآنها رفتارگردد.

 

ایست قلبی غیرتروماتیک

هیپریا هیپوترمی شدید

صدمات بحرانی سیستم عصبی مرکزی همراه باکوما- صدمات طناب نخاعی

آسیب دیدگی های بحرانی متعدد

سوختگی های شدید بیشتراز ۴۰ درصد

آسفیکسی تروماتیک

خونریزی-شوک درمراحل پایانی

 

متوفیان -سیاه-

موارد فوت شده هستند.

 

کارت تریاژ
کارت تریاژ

 

تریاژ
تریاژ

 

تریاژ
تریاژ

 

تریاژ
تریاژ

 

منبع : کتاب جامع اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی
مشخصات کتاب اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *