عملیات

تریاژ —— Triage

کارت تریاژ

تریاژ – در پرستاری یعنی دسته بندی و کلاسه کردن بیماران پذیرش شونده به گروه‌های مختلف- این گروه‌بندی با تشخیص بیماری متفاوت است

توضیحات بیشتر »